Værd at vide

Her har vi samlet en række relevante informationer, som er gode at kende til inden I booker jeres rejse.
Finder I ikke svar på jeres spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte os.

Privatlivspolitik
Læs vores privatlivspolitik vedrørende behandling af dine personoplysninger m.m. 
Se her.

Rejsegarantifonden
My Way Travel er en del af de graa busser der er medlem af rejsegarantifonden, nr. 2443. Bidrag til rejsegarantifonden indregnes altid i rejsens grundpris.

Tilmelding & betaling
En mundtlig eller skriftlig accept af et tilsendt tilbud fra My Way Travel betragtes som bindende og kan derefter ikke annulleres. Onlinebestilling, hvor betaling sker straks efter, betragtes ligeledes som bindende. Hvis det mod forventning sker, at My Way Travel straks efter kundens accept forhindres i at levere den pågældende rejse/event pga. manglende ledighed, forbeholder My Way Travel sig retten til at annullere handlen. Dette skal meddeles kunden straks efter accept af tilbud senest 24 timer efter.

Ændringer og afbestilling
En sportsrejse, hvor billetter til et specifikt event er bekræftet, kan ikke afbestilles eller refunderes. Dette betyder, at hvis man har købt og bekræftet en rejse, hvor f.eks. en fodboldbillet er inkluderet, så kan denne rejse IKKE annulleres. Ændringer af flybilletter er altid forbundet med et gebyr, som kan variere alt efter hvilket flyselskab, der er anvendt og hvilken ændring, der er tale om. Annullering af flybilletter er altid forbundet med et gebyr, som kan variere alt efter hvilket flyselskab, der er anvendt - Der kan i visse tilfælde være tale om hele det betalte beløb bliver pålagt som gebyr. Ændringer af hotelovernatninger kan i nogle tilfælde foretages gebyrfrit, men vil i andre tilfælde være forbundet med et gebyr. Overdragelse af en pakkerejse kan i nogle tilfælde godt lade sige gøre, dog imod et gebyr.

Ændringer af eventdato
Når man bestiller en pakkerejse, hvor der er en eventbillet inkluderet, gælder rejsen til den pågældende event. Bliver datoen på dette event ændret, flyttes hele rejsen med, således at man stadig har mulighed for at opleve pågældende event. Rejserne er dermed gældende til et bestemt event og ikke bestemte datoer. Der kan forekomme undtagelser for mulig refundering af eventbilletter. Dette forekommer hvis eventet i væsentligt grad bliver flyttet. Betingelserne for flytning af væsentlig grad kan læses længere nede i bestemmelserne. My WayJ Travel tager sig kun af ændringer af fly og hotel såfremt det er bestilt sammen med billetterne til eventet. My Way Travel er ikke ansvarlig for hotel og fly der ikke er booket sammen med billetterne.

Billetsikkerhed
My Way Travel forhandler kun direkte med udbyderen af billetter eller gennem Hospitality agenter godkendt af klubberne. Derfor er der altid garanti for levering af billetter. Skulle det forekomme at billetterne ikke er leveret, skal My Way Travel straks kontaktes. Hvis My Way Travel ikke kontaktes med problemerne inden eventet, kan der ikke gøres krav på refundering. My Way Travel garanterer siddepladser sammen to og to, medmindre andet er aftalt på forhånd.

Afbestilling-, rejse- og ulykkesforsikring
Det anbefales at kunden selv tegner en sygdomsafbestillings- og rejseforsikring. My Way Travel har intet ansvar for dette.

En sygdomsafbestillingforsikring kan kun tegnes samtidig med bestillingen af rejsen og skal betales sammen med rejsen/depositum.

My Way Travel arbejder sammen med Gouda Rejseforsikring. En sygdomsafbestillingsforsikring koster 6% af rejsen pris, dog minimum Dkr. 75,- pr. police.

Den dækker ved pludselig opstået sydgsom hos den rejsennde, ægtefælle/samlever, forældre, børn eller den rejsendes rejsefælle – dog skal den rejsende og rejsefællen stå på samme rejsebevis for at være dækket.

Den rejsende er selv ansvarlig for at afholde omkostninger ved sygdom, hospitalsindlæggelse, hjemtransport, bagage, ulykke m.v. undervejs. Det anbefales derfor på det kraftigste at tegne en rejseforsikring. Forsikringer bør også altid overvejes af hensyn til de lave erstatningssummer i de Internationale Konventioner.

Ansvarsrisiko/Rejsegarantifonden/Rejsegarantifondens konkursdækningsforsikring
Med pakkerejselovens ikrafttræden indførtes en form for objektivt ansvar; ansvar uden skyld for rejsebureauet overfor kunden. Loven om pakkerejser gennemførtes som følge af et EF-direktiv og medførte tilsvarende lovgivning i EU og EØS landene. My Way Travel er automatisk tilsluttet denne ordning med Gouda Forsikrings udvidet ansvarsrisiko.

Aflysning
My Way Travel forbeholder sig ret til aflysning af en rejse, hvis forholdene ifølge bureauet gør dette nødvendigt, eller hvis der ikke senest 30 dage før afrejsen er opnået det påkrævede antal deltager for gennemførelsen af rejsen. Aflysningen sker med mindst 14 dages varsel. Udover tilbagebetalingen af det indbetalte beløb tilkommer der ikke rejsedeltagerne nogen form for kompensation.

Rejsen kan aflyses på grund af udefra kommende omstændigheder, som bureauet og dets samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller haft mulighed for at forudse (force majeure lignende forhold). I dette tilfælde refunderes rejsens fulde pris, og kunden kan derudover ikke gøre krav på erstatning.

Fortrydelsesret
Ved køb hos My Way Travel en del af de graa busser er der ingen fortrydelsesret jf. forbrugeraftalelovens § 9, stk. 2 nr. 2.

MY Way Travel
My Way Travel optræder som agent for lokale hoteller og agenter. My Way Travels ansvar for mangler samt person- og tingsskade er begrænset til det erstatningsansvar, som vores leverandører har i henhold til internationale konventioner for fly-, skibs- og togtrafik. Flytrafik: Warszawa Konventionen, skibsrejser: Athen Konventionen, togrejser: COTIF/CIF Konventionen.

Kundens ansvar
Den rejsende er forpligtet til:
-at sørge for gyldigt pas (minimum gældende 6 måneder fra indrejsedatoer) og for de til rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Det er ligeledes kundens pligt at kontrollere at for- og efternavne i billetter, rejsepas og øvrige dokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med det i passet indførte navn, da det ellers kan føre til afvisning ved check ind til flyet. MJ Travel påtager sig intet ansvar for forkert angivne oplysninger.
- at holde sig underrettet om eventuelle ændrede hjemrejse tider og genbekræfte sin pladsreservation ved at kontakte flyselskabet senest 72 timer for hjemrejsen. Undlades dette har flyselskaberne ret til at disponere over pladserne uden at kunden kan rejse krav.
-møde rettidigt på de i rejseplanen eller ved anden tydelig anvisning oplyste steder ved ud- og hjemrejse.
Navne i pas skal være i overensstemmelse med de navne, som personen/personerne er registreret med i Det Centrale Personregister. Det er kundens eget ansvar at kontrollere, at der er overensstemmelse. Ved uoverensstemmelse kan kunden risikere at få afvist ansøgning om visum.
 
Pas skal være gyldigt i mindst 6 måneder. Ved rejse til et Schengen-land, skal passet også medbringes på rejsen, da det er danske statsborgeres ID i udlandet. Udlændinge med opholdstilladelse i Danmark skal altid medbringe gyldigt pas samt opholdstilladelse. Oplysningerne på ordrebekræftelsen/fakturaen/rejseplanen vedrørende pas gælder kun for personer med dansk pas. Udenlandske statsborgere bør konsultere deres ambassader eller konsulat.

Det påhviler altid kunden selv at tjekke billetten/bekræftelsen, så den stemmer overens med den bestilte rejse. Den rejsende er forpligtet til at overholde diverse mødetider for og under rejsen. Det er den rejsendes ansvar at overholde de regler der er i forbindelse med hotel, transport, logi etc. Er ovenstående ikke overholdt kan rejsearrangør, i grove overtrædelser, uden videre konsekvens bortvise en rejsende fra pågældende rejse.

Agentforbehold
For det/de i ovennævnte rejse deltagende luftfartsselskab(er) optræder My Way  Travel som agent. Dette betyder, at det er luftfartsselskaberne, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. Dette/disse selskaber transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Force majeure
Såfremt der indenfor et tidsrum på 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme eller lignende, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Der vil dog være den betingelse, at offentlige danske myndigheder (Udenrigsministeriet eller Sundhedsmyndighederne) direkte fraråder rejser til det pågældende område. Kundens ansvarsfrie afbestillingsret gælder dog ikke, hvis kunden ved aftalens indgåelse kendte til den pågældende begivenhed, eller begivenheden var almindelig kendt. Ubenyttede ydelser under et rejsearrangement refunderes hverken helt eller delvist.

Reklamation og klager
Reklamation over mangler på rejsen skal rettes til My Way Travel eller dets stedlige repræsentant så snart manglen konstateres, således at My Way Travel straks kan forsøge at afhjælpe forholdet. Krav angående mangler, der ikke har kunnet afhjælpes på stedet, skal være My Way Travel i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning. Ønsker kunden at klage, bedes kunden henvende sig til My Way  Travel. Kan der ikke opnås enighed om klagen, kan kunden tage det til enten pakkerejsenævnet eller forbrugerklagenævnet.

Øvrige betingelser
Rejsen gennemføres iht. de af Danmarks Rejsebureau Forening og Forbrugerrådet vedtagne betingelser for deltagelse i pakkerejser. Disse udleveres efter anmodning. Der tages forbehold for trykfejl i både katalog, internet og betingelser.

Værneting / Lovvalg
Et hvert krav mod My Way Travel skal afgøres efter dansk ret. Klager eller søgsmål, der ikke kan afgøres af Rejseankenævnet, skal afgøres ved Sø- og Handelsretten i Danmark.

Kontakt
Kontoret er åbent på alle hverdage fra 9.00-15.00 på telefon 70 22 22 56 i perioder omkring helligdage og højtider kan der være yderligere lukket. Det er altid muligt at få fat på kontoret vagttelefon, hvis nummer nævnes på telefonsvarer. Vagttelefonen kan dog benyttes i nødsttilfælde.